กรุงศรีอยุธยาของเรา

กรุงศรีอยุธยาของเรา คัดลอกจากหนังสือ กรุงศรีอยุธยาของเรา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ. สำนักพิมพ์มติชน 2541. แต่งโดย รองศาสตราจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม หนังสือเล่มนี้ เรียบเรียงโดยใช้ข้อมูลทางโบราณคดีและประวิติศาสตร์ซึ่งค้นพบใหม่อย่างกว้างขวาง ประกอบกับการศึกษาค้นคว้าและตีความใหม่อย่างรัดกุม ทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่ากรุงศรีอุยธยาไม่ได้เกิดขึ้นมาอย่างปาฎิหารย์โดยอำนาจเนรมิตของเทพยดา หากเกิดขึ้นมาอย่างมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องมาก่อน เพราะฉะนั้น จึงเห็นได้ว่าเมื่อสมเด็จพระบรมรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ทรงสถาปนาแล้ว กรุงศรีอยุธยาจึงมีกฎหมายและวรรณกรรม ตลอดถึงมีการสร้างสรรค์ศิลปกรรมรองรับอยู่พร้อมมูล ทั้งนี้เพราะสิ่งเหล่านี้สืบเนื่องมาจากสังคมเก่าที่มีมาก่อนนับร้อยๆ ปีนั้นเอง (คำกล่าวนำ โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ)


สารบัญ

1. ความนำ

2. ภูมิหลังสยามประเทศ

3. อยุธยาสยามประเทศ (1)

4. อยุธยาสยามประเทศ (2)

5. อยุธยาสยามประเทศ (3)

6. สงครามไทยกับพม่า

7. เวนิสตะวันออก (1)

8. เวนิสตะวันออก (2)

9. เวนิสตะวันออก (3)

10. จากอยุธยาถึงกรุงเทพฯ

11. ภาคผนวก รายพระนามและลำดับพระมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยา

 

 

 

| กลับไปหน้าแรก |